Ledenvergadering Verslagen

Voorwoord Algemene Ledenvergadering 2020

Dorpsgenoten,

Vele vrijwilligers in Steenderen hebben in 2020 niet stil gezeten.

Een jaar in de greep van corona.

Veel activiteiten kwamen stil te liggen en er werd een aanslag gepleegd op onze sociale contacten, helaas is dit jaar op dezelfde wijze begonnen.

Wat is er allemaal wel gebeurt:

De Kei is prachtig verbouwd en een ontmoetingsplek voor iedereen in ons dorp.

De opening in april kon niet doorgaan en de rest van het jaar is er maar minimaal gebruik van gemaakt.

Jammer, maar er komen betere tijden als iedereen zijn vaccinatie te pakken heeft.

Dit jaar zal ons dorp verfraaid worden met bloembakken aan de lantaarnpalen.

Samen met de leden van de werkgroep Vitale Kernen is er een mooi plan gemaakt voor de J.F.Oltmansstraat

en in februari 2021 heeft de gemeenteraad hier geld voor gereserveerd.

Na de kermis dit jaar kunnen de werkzaamheden beginnen.

De plannen voor de verfraaiing van het marktplein zijn bijna klaar en hopelijk kan het werk daaraan ook dit jaar nog beginnen.

Voor de nieuwbouw, op het terrein van de voormalige school de Akker,

voor onze startende dorpsgenoten is de vergunning eindelijk verleend.

Zij gaan dus een spannende en leuke tijd tegemoet.

Helaas kan onze jaarvergadering dit jaar niet gehouden worden, daarom krijgt u alle relevante stukken digitaal doorgestuurd.

Hopelijk kunnen wij elkaar het komende jaar weer in levende lijve ontmoeten.

Hou vol en blijf gezond.

Rieks Eggens

Notulen van de algemene ledenvergadering van het Steenderens Belang op

maandag 24 februari 2020 in De Pannevogel.

Afwezig met kennisgeving: Lucas Kalkers, Marijke Melsert en Marco Garsen.

 1. Opening

De voorzitter, Rieks Eggens, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 1. Mededelingen

De voorzitter licht de besteding van het geschonken geld van De Achtste Steen toe

en vraagt de aanwezigen hiervoor in de pauze ideeën aan te dragen d.m.v. het invullen van de Post-Its.

Het gaat hierbij om het leuker en aantrekkelijker maken van

ons dorp. De gift van de Achtste Steen bedraagt € 6500.

 1. Notulen van de ledenvergadering van 18 februari 2019

Jan Oostland heeft een vraag m.b.t. twee vragen bij de rondvraag, waarop het

antwoord niet in de notulen staat. Rieks licht dit toe.

Daarmee zijn de notulen definitief vastgesteld.

 1. Jaarverslag van het verenigingsjaar 2019

De voorzitter licht het jaarverslag toe, omdat dit verslag door een storing niet op de site staat.

Het jaarverslag over 2019 wordt goedgekeurd zonder verdere opmerkingen.

Correctie op het aantal leden in 2019: er zijn 273 leden i.p.v. 285.

 1. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020 van de penningmeester

De penningmeester licht in kort het financieel jaarverslag 2019 en de begroting 2020

toe, alsmede het overzicht van de verhuur van de ruimtes in de Pannevogel.

De penningmeester licht bij dit agendapunt tevens punt 5.3 van de agenda toe.

De vragen vanuit de vergadering worden door de penningmeester en voorzitter

beantwoord.

  1. Verslag van de kascommissie. Dhr Martin Nieuwenhuis geeft een toelichting
  2. op de werkzaamheden van de kascommissie. Martin Nieuwenhuis spreekt, namens de

kascommissie, zijn bewondering uit voor de wijze waarop de penningmeester dit werk doet.

Er wordt voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen voor haar werk.

Dit wordt unaniem door de vergadering aangenomen.

Martin Nieuwenhuis en Henk Weerkamp worden bedankt voor de kascontrole.

Een cadeau als dank voor dit werk wordt op een later moment bij beide heren, door Marian, thuis bezorgd.

  1. Benoeming nieuwe kascommissie

Henk Weerkamp blijft nog een jaar aan als lid van de kascommissie en voor Martin Nieuwenhuis wordt Yvonne Konings voorgesteld. Contributie periode 2020/2024

De penningmeester licht de nieuwe contributieperiode toe. Vanaf 2021 gaan we over tot

inning van de contributie van € 2,= per jaar via automatische incasso.

 1. Bestuursmutaties

6.1 Aftredend en herkiesbaar: Rieks Eggens en Frans Damen.

Aangezien er geen tegenkandidaten zijn voorgedragen worden de herbenoemingen

van Rieks en Frans met applaus bekrachtigd door de vergadering.

Het bestuurs stelt de vergadering tevens voor aan een nieuw bestuurslid, Karlijn Harmsen-Sesink.

De vergadering wordt gevraagd in te stemmen met haar benoeming, hetgeen met applaus wordt bekrachtigd!

Pauze

 1. Diverse vrijwilligers-organisaties presenteren zich.

De voorzitter licht het agendapunt toe.

De stichting Boen begint met dit agendapunt aan de hand van de presentatie van Frank van Heijst.

Geert Postma vertelt daarna iets over de energiemaatregelen in de Kei en gaat dieper in op de doelstellingen

en de organisatie van de Kei.

Vervolgens is de beurt aan Carolien Beijer, lid van het Dorpslab. Zij licht de werkzaamheden van het Dorpslab toe.

Frank van Heijst vertelt, als bestuurslid van HSL, iets over de werkzaamheden van het

Steenderens Landschap.

Tot slot vertellen Geert Postma en Rieks Eggens over het idee voor een grote brunch/

lunch of ontbijt op 5 mei t.g.v. het 75 jarig bestaan van de bevrijding. Het idee wordt

vanuit de vergadering positief begroet en moet verder worden uitgewerkt.

De voorzitter komt terug op de ingeleverde ideeën over de verfraaiing van het dorp.

Ideeën lopen uiteen van bloembakken, infoborden, gezelliger maken van het dorpsplein,

het plaatsen van “ blikvangers”, watertappunten, tot het plaatsen van kunstwerken etc.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de inbreng van ideeën en het Steenderens

Belang gaat kijken naar de haalbaarheid en uitvoering hiervan.

 1. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en de voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng

en nodigt de mensen uit voor een drankje en wenst allen, voor straks, wel thuis.

Steenderen, 24 februari 2020

Klaas Leutscher

Secretaris Steenderens Belang

Begroting 2020

Begroting 2021

                                                                               Jaarverslag SB 2020